İletişim
23 Kasım 2023Adres: 
Cumhuriyet Mahallesi İpek Sokak 2 No 21/1 Gazipaşa / ANTALYA

Tel: 
+90 242 5721562
Fax: 
+90 242 5727635 
E-Mail: 
antalyadhs6@saglik.gov.tr