Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi